Förutom att skapa bättre förståelse för prioriteringen hos städer och aktörer svarade SEiSMiC även upp mot behovet att hitta nya angreppssätt och verktyg, så kallade sociala innovationer, för att möta de utmaningar som städer präglas av och står inför. SEiSMiC (Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities) är finansierat av EU-kommissionen genom det sjunde ramprogrammet (FP7) och pågick 2013–2016. Under 2016 avslutades SEiSMiC och erfarenheterna och kunskaperna fördes över till JPI Urban Europe.

SEiSMiC och JPI Urban Europe

SEiSMiC var kopplat till JPI Urban Europe, ett programinitiativ där forskningsfinansiärer i Europa genomför gemensamma utlysningar och ett strategiskt arbete med framtida forskningssatsningar. SEiSMiC bidrog till att stärka den sociala dimensionen och praktikernas engagemang och inflytande i JPI Urban Europe med fokus på JPI Urban Europes strategiska forsknings- och innovationsagenda som lanserads 2015. SEiSMiC spred samtidigt initiativ, projekt, resultat och kunskap från JPI Urban Europe till aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Läs mer om JPI Urban Europe

Plattform för sociala innovationsprocesser

SEiSMiC syftade till att öka kunskaper om hur sociala innovationer kan bidra till att möta behov av radikala förändringar i städer och att sprida erfarenheter från goda exempel mellan städer i Europa. Sociala innovationsprocesser skapades genom att föra samman olika grupper av aktörer i SEiSMiC. Det är var plattform för att påverka inriktning och prioriteringar i framtida forskningssatsningar i Europa, och nationellt, så att forskningen bidrar till att möta städernas behov av kunskap. Bland de teman som diskuterades på internationella och nationella möten i SEiSMiC hörde New Urban Governance, New Urban Space och New Urban Economy.

Nationella SEiSMiC-nätverk

Nationella SEiSMiC-nätverk fanns i Sverige, Nederländerna, Ungern, Österrike, Tyskland, Storbritannien, Turkiet, Tjeckien, Belgien och Italien.

Internationellt utbyte

Nätverket bestod av drygt 500 deltagare, i tio olika länder, som alla drev konkreta innovativa projekt och som bidrog till en gemensam kunskapsproduktion utifrån sina erfarenheter. I nätverket deltog representanter från medborgarorganisationer, myndigheter och privata företag med ett intresse av att bidra till förändringar på en struktur- och systemnivå. Totalt arrangeradedes cirka 80 möten av de tio nationella nätverken runt om i Europa.

Det svenska nätverket

IQ Samhällsbyggnad organiserade tillsammans med Mistra Urban Futures i Göteborg det svenska nätverket. Under perioden 2013-2016 arrangerade det svenska nätverket träffar där den urbana utvecklingen och frågor kopplade till den diskuterades. Detta fördes sedan vidare till de internationella seminarierna som genomfördes av SEiSMiC. De svenska träffarna arrangerades i Stockholm och Göteborg.

Dokument att ladda ned

I samband med SEiSMiCs avslutning togs en bok om projektet fram samt en guide hur man kan etablera intressentnätverk för urbana utmaningar.

- SEiSMiC: Enabling social innovation in European cities, 2016

- The SEiSMiC practice-based guide to establishing national stakeholder networks for urban challenges, 2016