Partnerskapetsprogrammet som startade i januari 2022, bygger vidare på arbetet från JPI Urban Europe, men tar ett större grepp med mer forskningsmedel och en längre tidshorisont. Även i det här nya programmet satsar länderna nationella forskningsmedel och dessutom bidrar EU kommissionen med ytterligare medel till forskning och innovation via ramprogrammet Horisont Europa.

Målet för DUT är att intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Partnerskapsprogrammets huvudsakliga verktyg är årliga utlysningar inom tre övergripande teman – energipositiva distrikt, 15-minutersstaden och cirkulär urban ekonomi.

Inom programmet kommer ett stort fokus läggas på att systematisera och tillgängliggöra resultat från avslutade forsknings- och innovationsprojekt. Ett syfte med programmet är också att kunna dra slutsatser från strategiska dialoger och konsultationer med behovsägare och förmedla vidare och göra avtryck i internationella policyagendor som EU:s Urbana Agenda och FN:s Urbana Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen.

Vem kan söka finansiering från partnerskapets utlysningar?

För att beviljas finansiering i en utlysning vill man som regel att forsknings- eller innovationsprojektet inkluderar medverkan från både akademi och praktik - det vill säga offentliga organisationer, företag eller civilsamhällesorganisationer. Projektteamen måste bestå av minst tre partners från tre olika länder. Det finns även en tonvikt på experimentella ansatser och samskapande i Urban Living Labs.

Vad är IQ Samhällsbyggnads roll som partner i programmet?

IQ Samhällsbyggnad ansvarar för programmets kommunikation och resultatspridning via webb, sociala medier och event, i samarbete med den spanska organisationen FECyT. Vi driver även seminarieserien Urban Lunch Talks. De flesta partnerorganisationerna i DUT är forskningsfinansierande myndigheter eller ministerier, och därför har IQ Samhällsbyggnad, Viable Cities, spanska FECyT och holländska Platform31 en viktig roll att bidra med andra perspektiv och som plattformar att nå ut till programmets intressenter.

Vill du ta reda på mer och söka finansiering?

Information om kommande utlysningar hittar du på DUT:s hemsida.

Programansvarig och kontaktperson IQ Samhällsbyggnad: Katarina Schylberg, katarina.schylberg@iqs.se