Två unga personer vid högskolebyggnad
Samhällsbyggnadssektorn behöver ha god och långsiktig kompetensförsörjning

Den akademiska forskningen är en viktig förutsättning för att högskolorna ska ha tillgång till kompetenta universitetslärare. Att få fram bra lärare tar lång tid och kräver stora resurser.

Att utbilda en universitetslektor tar omkring tio år och att få fram en professor kan kräva mer än femton år. Att det ser ut så här beror på att vägen till specialisering inom högskolan går via fem års doktorandstudier och ytterligare tre till fem års självständig forskning. Situationen liknar den inom sjukvården, där det brukar ta över tio år att utbilda en specialistläkare.

Debattartikel: Ett hållbart samhälle kräver långsiktig byggforskning

I en debattartikel på dagenssamhalle.se i oktober 2018 lyfter Sveriges Bygguniversitet och IQ Samhällsbyggnad behovet av en långsiktig byggforskning för att bygga ett hållbart samhälle.

För närvarande finns det ett glapp mellan högskolans behov av resurser för att kunna utbilda kompetenta lärare och hur forskningsfinansieringen ser ut. Det gör det svårt att utbilda ingenjörer och arkitekter i den takt som vi skulle vilja. I förlängningen innebär det av vi kan få en bristande kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn.

Samhällsbyggnadssektorn behöver ha god och långsiktig kompetensförsörjning

Om det uppstår en bristande kompetensförsörjning i sektorn får det konsekvenser för både högskolan och samhället. På högskolorna riskerar vi att förlora kunskap när kunniga personer pensioneras utan att det finns någon som kan ta över ämnet och nivån på både grundutbildningen och forskningen riskerar att sjunka. För samhället i stort uppstår förluster när det blir brist på kunniga ingenjörer och arkitekter. Risken är att vi då löser framtidens problem med gammal kunskap och den akademiska kunskapen riskerar att förlora sin status. I förlängningen innebär det att Sverige tappar sin position som kunskapsnation.

Det finns alltså ett stort behov av riktade satsningar på akademisk forskning både på doktorandnivå och för redan disputerade forskare. De senaste årens satsningar på ökad innovationsförmåga bör balanseras så att forskningsfinansieringen effektivare främjar långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom högskolan.

Vi behöver arbeta aktivt för att förändra situationen nu, annars kan skadeverkningarna bli långvariga. Huvudbudskapet för projektet är därför: ”Samhällsbyggnadssektorn behöver ha god och långsiktig kompetensförsörjning”.

Vad vill vi förändra?

I projektet har vi identifierat fyra prioriterade områden där vi tillsammans vill påverka politiska beslutsfattare, myndigheter, forskningsfinansiärer och näringslivet:

  1. Tid: Vi vill att doktorander ges en tillräckligt lång finansiering, därför bör utlysningar omfatta minst tre, helst fyra år.

  2. FoI-finansiering: Vi vill öka kunskapen om olika aktörers förutsättningar för att delta i FoI-verksamhet. Behov, resurser, syfte, inriktning och tidshorisont varierar och olika aktörer har olika regelverk att förhålla sig till.

  3. Balans: Vi ska sträva mot god balans mellan långsiktig och kortsiktig forskning. Nu ligger stor tyngd på innovation, vi behöver flytta tyngdpunkten mot forskning för jämnare balans.

  4. Kunskapsutveckling: Vi vill att utlysningar främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Engagera dig!

Vi har påbörjat arbetet med att sprida information om situationen och högskolans samt samhällets behov. För att komma vidare med projektet behöver vi ditt engagemang. Vi planerar att träffa politiker, skriva debattartiklar, engagera sektorn i temagrupper, ordna seminarier och fortsätta arbetet med budskapet tills vi når en förändring. Om du är intresserad av att delta, hör av dig till info@iqs.se så bjuder vi in dig till kommande aktiviteter.

Läs mer om Sveriges Bygguniversitet