Foto Ola Grönlund

Samhällsbyggandets Regelforum lägger grunden för en ny långsiktig rollfördelning, där sektorns aktörer tar ett aktivt ansvar för standardisering och utveckling av regler och branschöverenskommelser. Med ökat ansvar ges ett ökat inflytande över arbetet med att säkerställa att samhällets och medborgarnas behov av ändamålsenliga, prisvärda och hållbara byggnader och anläggningar blir uppfyllda på ett effektivt sätt. Myndigheternas roll koncentreras till att bli tydligt kravställande och därmed formulera skarpa funktionskrav, som avgränsas till de centrala frågorna runt hälsa, säkerhet och hållbarhet.

Samhällsbyggandets Regelforum medverkade nyligen på Boverksdagarna under rubriken Nya byggregler och roller främjar innovation – vad är möjligt 2024? Sändningen går att ta del av i efterhand här. Hör gärna av dig till Mårten Lindström eller Kristina Gabrielii om du önskar att vi medverkar vid något evenemang som din organisation arrangerar framöver.

Verifiering är ett viktigt område för Regelforum. Den 11–12 oktober besökte representanter från Samhällsbyggandets Regelforum kollegor i Norge för att få veta lite mer om deras byggregelmodell och verifieringsmodeller. Bland annat genomfördes studiebesök hos Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), forskningsorganisationen Sintef samt ett par branschorganisationer.

Samhällsbyggandets Regelforum har fortsatt täta kontakter med Boverket bland annat gällande det nya regelverk som planeras träda i kraft juli 2024.

Boverket har meddelat att anpassningen av energihushållningsreglerna till den nya regelmodellen inom Möjligheternas Byggregler senareläggs och frikopplas från den övergripande tidplanen för projektet. Det planerade ikraftträdandet för Möjligheternas Byggregler är fortfarande 1 juli 2024, men energireglerna kvarstår i huvudsak oförändrade i ytterligare minst sex månader.

Våren 2023 planerar vi för en större digital konferens där vi följer upp Nya byggregler - hur påverkas samhällsbyggnadssektorn? som vi arrangerade innan sommaren. Save the date 20 april redan nu.

Prenumerera på Regelforums nyhetsbrev

Registrera dig här för att ta del an kommande utskick av Samhällsbyggandets Regelforums nyhetsbrev.
Byggregler som främjar hållbarhet och innovation

En förändrad rollfördelning och ett utökat ansvarstagande för sektorns aktörer kräver konkret engagemang från många olika specialområden, och ett aktivt och utökat samarbete med ömsesidig respekt och tillit mellan aktörerna. Samhällsbyggandets Regelforum är initierat av ett antal branschorganisationer med spännvidd över hela samhällsbyggnadssektorn. En förutsättning för framgång med arbetet är att det är öppet för alla som med sin kompetens och erfarenhet vill och kan bidra till utvecklingen av standarder och regelverk som stimulerar ett långsiktigt hållbart, effektivt och innovativt arbete inom hela sektorn. Med ett affärsklimat som säkerställer långsiktighet, professionalism och stimulans till utveckling, kommer de organisation som satsar på utveckling att ta täten i sektorn och öka innovationsgraden.

Bidra med din kompetens

En viktig uppgift den närmaste tiden är samarbete med Boverket avseende ny regelmodell som utarbetas för att ersätta dagens BBR (Boverkets Byggregler) och EKS (Boverkets konstruktionsregler). I sammanhanget är utvecklingen och tillämpningen av standarder och branschregler inom sektorn en viktig fråga och samarbetet med standardiseringsorgan med flera får stor betydelse. Genom en bred förankring i hela sektorn ska utvecklingen av regler och standarder bidra till ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande, som också säkerställer långsiktig hållbarhet och uppfyllande av samhällets övergripande krav.

Samhällsbyggandets Regelforum kommer att etablera fokusgrupper och arbetsgrupper inom olika områden och är öppet för alla som vill bidra till arbetet.

Vill du veta mer eller delta i arbetet? Kontakta:

Samhällsbyggandets Regelforum samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Verksamheten byggs successivt upp och leds av en styrgrupp med medlemmar från de initiativtagande organisationerna: IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trä- och Möbelföretagen.


Samhällbyggandets Regelforums styrgrupp
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna (ordförande)
Anders Gustin, chef bransch Installatörsföretagen
Tove Lundmark Söderberg, jurist Sveriges Allmännytta
Anders Persson, tf förbundsdirektör Innovationsföretagen
Lars Redtzer, chef branschutveckling Byggföretagen
Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF
Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna
Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg IQ Samhällsbyggnad
Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet Fastighetsägarna