Michael Strömgren, Emma Hult, Kristina Gabrielii, Brian Meacham och Johan Svensson

I februari höll representanter från Samhällsbyggandets Regelforum en workshop med Brian Meacham från USA om byggregelsystemet och sektorns roll. Brian är Managing Principal på Meacham Associates och har nästan 40 års erfarenhet av att ha utvecklat riskinformerade och funktionsbaserade lösningar för komplexa byggnads- och infrastruktursutmaningar samt forskat och undervisat i kurser inom dessa områden.

Från Samhällsbyggandets Regelforum deltog Emma Hult, Kristina Gabrielii och Michael Strömgren. Diskussionerna spände över flera olika teman kopplat till de pågående initiativen från Boverket, sektorn och den pågående statliga utredningen om förstärkt kontroll.

Brians internationella erfarenhet visar att det finns olika sätt att hantera och organisera systemet, och att det behöver anpassas till varje land. Avgörande är att det finns ett tydligt ansvar för helhetsperspektivet, till exempel på ett samhällsbyggnadsdepartement med helhetsansvar för samhällsbyggandet.

Med den föreslagna nya strukturen som innebär mindre detaljstyrning och att regelverken ej kommer hänvisa till formella standarder behöver sektorn ytterligare alternativ för vägledande dokument.

Redan idag finns branschregler och branschstandarder inom olika områden, och vi ser en möjlighet att utveckla den typen av stöd, som vi kallar sektorsnormer, ännu mer för att möta behovet. Det måste dock noggrant ses över vilka luckor som finns och hur de bäst fylls. Detta inkluderar hur sektornormerna utvecklas och får formell status. Nyckelaspekter är hur de ansluter till regelverket och vilken detaljnivå som behövs.

Regelutveckling är en del i ett större system, där kontrollprocesser, tillsyn, behov av kompetenskrav på involverade aktörer är viktiga delar i ett komplext system. När utveckling av en del i systemet sker, så påverkas andra delar och därför måste helhetsperspektivet och målbilden genomsyra hela arbetet. Det är viktigt att vi fångar upp de konsekvenser en förändring innebär, även inom andra delområden, och gemensamt tar ett ansvar för att säkerställa att följdverkningar tas om hand på bra sätt. Det kan exempelvis handla om stöd i form av handböcker, utbildning och nya roller i processerna. Gör man inte detta så finns risk att syftet med den utveckling som genomförs inte uppfylls, eftersom hela kedjan då inte hänger samman.

Avslutningsvis diskuterades systemperspektivet och behovet av ett paradigmskifte. Vi faller alltför lätt tillbaka i gamla hjulspår, och när vi gör det så kommer vi inte att lyckas med den systemförflyttning som behövs för att på allvar skapa en hållbar byggsektor, säger Brian Meacham.

Han tillägger:
”Ett systematiskt tillvägagångssätt är nödvändigt för att utforska nya riktningar och helhetslösningar. Detta är avgörande för att möjliggöra en hållbar samhällsbyggnadssektor. Om vi fortsätter med en "business as usual"-mentalitet kommer vi att missa målet.”

Samhällsbyggandets Regelforums projektledare Emma Hult instämmer. Ett paradigmskifte behövs för utvecklingen av framtidens byggregler och det är av avgörande vikt att vi lyfter blicken och ser regelutvecklingen som en del i ett större system, säger Emma.