Hämmande, otydliga syften och krångliga. Dagens byggregler främjar inte ett effektivt och hållbart samhällsbyggande och är under revidering. Regelutveckling och standardiseringsarbetet blir allt viktigare i en tid när vi inom samhällsbyggnad behöver öka takten i omställningen. Metoder och idéer för byggandet behöver utvecklas och bli mer innovativa - och det kräver motsvarande utveckling och förnyelse i byggregler och standarder.

Boverket har i år skickat myndighetens bygg- och konstruktionsregler på remiss och det nya regelsystemet börjar gälla redan 1 januari 2025. Med Möjligheternas byggregler läggs grunden för ett nytt regelverk där man har skjutit över stora delar av ansvaret till sektorn. Därför är det angeläget att vi som är sektorns aktörer engagerar oss och samverkar i regelutvecklingen. Vad behöver vi för att tillsammans kunna säkra dagens, och framtidens byggande?

För att Samhällsbyggandets Regelforum ska ha kraft att påverka och representera sektorn och dess intressenter behöver vi fler partners!

Som partner i Samhällsbyggandets Regelforum kan du och din organisationer vara med och aktivt påverka utvecklingen av nya krav och regelverk som berör sektorn.

Det här får du
  • Månadsvis information om pågående arbete inom Regelforum och regel- och standardiseringsarbeten.
  • Tillgång till vår plattform för dialog och information. Du har möjlighet att bidra med din organisations synpunkter, kunskaper och förslag till vårt kansli och styrgrupp.
  • Nära dialog med styrgrupp och kansli genom att två gånger per år bjudas in att delta i partnermöte.
  • Möjlighet att delta i ämnesvisa fokus- och expertgrupper med övriga partners i Samhällsbyggandets Regelforum för erfarenhetsutbyte samt diskussion.
  • Möjlighet att påverka policyutvecklingen för sektorn inom de frågor som hanteras av Regelforum.
  • Värdefull information som kan användas till stöd i det egna påverkansarbetet.

Avgift betalas årsvis med ett halvt prisbasbelopp/år. För 2024 är avgiften 28 650 kr.

Vill du gå med?

Välkommen att kontakta oss för mer information! Mejla direkt till verksamhetsledare Emma Hult på emma.hult@iqs.se.

Det här är Samhällsbyggandets Regelforum

Samhällsbyggandets Regelforum startades under 2021 och drivs på uppdrag av initiativtagarna; Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Allmännytta och TMF.

Vi verkar för ett ökat aktörsansvar för att utveckla befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande med helhetssyn, hållbarhet och långsiktighet som ledstjärnor.

Forumet har inrättat ett kansli hos IQ Samhällsbyggnad som driver arbetet framåt på uppdrag av initiativtagarna. Utifrån behov skapar vi fokus- och expertgrupper som bidrar i verksamheten. Just nu ligger vårt största fokus på Boverkets förslag Möjligheternas byggregler. Vi har gett inspel och bistår med kunskapsunderlag i kontinuerliga möten med Boverket, Regeringskansliet och andra aktörer i sektorn vilket också bidrar till att förbereda för sektorns omhändertagande av de nya reglerna.


Samhällsbyggandets Regelforums styrgrupp

Jenny Svärd, Byggmaterialindustrierna (ordförande)
Lars Redtzer, Byggföretagen
Tommy Lenberg, Byggherrarna
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
Anders Persson, Innovationsföretagen
Anders Gustin, Installatörsföretagen
Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad
Sofia Hansdotter, Sveriges Allmännytta
Gustaf Edgren, TMF