Den första remissomgången avslutades precis före sommarsemestern och den andra remissomgången skulle besvaras i slutet på augusti. Under våren 2021 remitterades Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader men på grund av en segdragen EU-process återstår de förändringar som rör Energi.

Samhällsbyggandets Regelforum har i samband med Boverkets remisser anordnat flera digitala träffar för att höja kunskapen om Boverkets förslag, ge möjlighet att ställa frågor till såväl Boverkets närvarande representanter samt att främja diskussionen mellan olika aktörer i sektorn.

Grundtanken med MöBy är att det nya regelverket inte längre ska detaljstyra, utan vara ett flexibelt och funktionsfokuserad regelverk. Med det kommer nya utmaningar och ansvar för sektorns olika aktörer. Under 2024 kommer vi därför att anordna liknande möten kopplat till de delarna i MöBy som är kopplat mot Energi och den EU-process som pågår.

Framåt

Samhällsbyggandets Regelforum har kontinuerlig dialog med Boverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Svensk Byggtjänst, Svenska Institutet för Standarder (SIS) och Regeringskansliet där vi diskuterar och lyfter fram sektorns utmaningar, möjligheter och vad vi kan göra tillsammans. Vi ser positivt på att Boverket har flyttat fram ikraftträdandet av MöBy till 1 januari 2025, men konstaterar att i övrigt ligger tidplanen fast. Boverket har också signalerat att några av delarna som varit ute på remiss kommer remitteras igen under 2024, men då troligen som riktade remisser.

Workshop - gemensam handlingsplan om Möjligheternas byggregler

För sektorns del kommer arbetet under kommande år, kopplat till MöBy, behöva fokuseras på och intensifieras hur implementeringen av de nya reglerna ska gå till och vilken roll sektorns olika aktörer då kommer att behöva ta. Samhällsbyggandets Regelforum kommer tillsammans med Svensk Byggtjänst anordna flera workshops där vi tillsammans kan kartlägga de största utmaningarna och skapa sektorns gemensamma handlingsplan för MöBy.

Anmäl er här


Under 2023 har vi också fått vår standardiseringsstrategi presenterad. Under 2024 kommer Regelforums styrgrupp att prioritera vilka delar vi ska jobba vidare med från den och påbörja implementeringen i valda delar. Standardiseringsstrategin finns att läsa i sin helhet på webbplatsen hos Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.