Under våren har Samhällsbyggandets Regelforum tillsammans med Svensk Byggtjänst, anordnat en rad workshops för att analysera behov och glapp kopplade till införandet av Boverkets nya byggregler. Deltagandet har varit stort där cirka 90 personer har varit med, från en bred representation av samhällsbyggnadssektorn, inklusive kommuner, konsultföretag, byggföretag, materialleverantörer, myndigheter och branschorganisationer.

Slutsatserna visar bland annat en ökande oro från en oförberedd sektor och brister i nuvarande regelverk som inte löses upp i det nya byggreglerna. Överlag ser vi att mer tid behövs, och i ett öppet brev till Boverket vill vi klargöra att mycket kvarstår att göra för att implementeringen av byggreglerna ska bli så bra som möjligt.

Slutsatser
 • Brett och representativt underlag från sektorn i workshopparna.
 • Ökande oro från en oförberedd sektor.
  Tydligt att många inte är insatta, några få aktörer har satt igång med arbetet att förbereda sig för de nya byggreglerna.
 • En del av oron kopplar an till brister även i nuvarande regelverk, som inte löses i de nya byggreglerna.
 • Stora insatser krävs från sektorn för att införandet av de nya reglerna ska bli bra i praktiken.
 • Resultaten i workshoppen speglar till stor del de förslag som lades fram i nationella strategin, t.ex. principer om verifiering, samlande plattform och sektorsnormer.
 • Boverket och Byggkontrollutredningen konstaterar ett glapp mellan PBL:s intention och hur tillsyn och tillämpning fungerar i verkligheten.

Rekommendationer
 • Kommunicera resultaten av behovsanalysen och utmaningarna framåt, t.ex. verifieringsprinciper, med mål att stärka engagemanget från tillämpare och normgivande aktörer.
 • Engagera andra att fortsätta med behovsanalys inom nischade områden, t.ex. olika teknikområden.
 • Verka för att etablera en standard för branschnormer som grund för kvalitetssäkring.
  Initiera projekt där de nya byggreglerna testas ihop med förslag på nya branschnormer och standarder.
 • Verka för en central plats eller plattform för tillgång till aktuella regler, branschnormer och standarder.

Nästa steg

Med brevet är förhoppningen att Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren vill träffa styrgruppen för att vidare diskutera de åtgärder och rekommendationer som presenteras.

Om Samhällsbyggandets Regelforum

Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns initiativ för ett ökat aktörsansvar för att utveckla befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande med helhetssyn, hållbarhet och långsiktighet som ledstjärnor.

Verksamheten samordnas av IQ Samhällsbyggnad och leds av en styrgrupp med medlemmar från de initiativtagande organisationerna: IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och TMF.

Läs mer om Samhällsbyggandets Regelforum här