Våren 2024 startar ShiftSweden upp - programmet är ett av fem innovationsprogram som i år har beviljas medel i den svenska framtidssatsningen och utlysningen Impact Innovation.

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle?

Håll dig uppdaterad om innovationsprogrammet ShiftSweden. Registrera dig här.

Programmet kommer koordineras av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med VTI, Boverket, Trafikverket, RISE, IVL, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Region Skåne, VREF och initiativet Rådslaget.

Programchef är John Hultén, tidigare verksamhetsledare på organisationen K2, och Emma Hult på IQ Samhällsbyggnad är vice programledare.

- Nu ser vi fram emot att programkontoret ska etableras och börja jobba för att ta fram innovationer som öppnar dörren för hållbar transformation i samhällsbyggandet och på mobilitetsområdet. Vi behöver utmana gamla mönster och komma loss ur stuprörstänket när vi planerar och utvecklar framtidens byggda miljö och mobilitet, säger Anita Aspegren vd på IQ Samhällsbyggnad.

Bakgrund - hårt arbete som gav resultat

Att driva upp tempot i omställningen till ett resursmedvetet samhällsbyggande och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer har varit på vår agenda länge. Vi efterfrågade ett nytt strategiskt innovationsprogram för utvecklingen av attraktiva livsmiljöer redan 2019 i vårt inspel till regeringens forskningspropsition 2020.

Inom ramen för den statliga ulysningen Impact Innovation tog vi 2022 tillsammans med 50 partners från vårt nätverk fram ett förslag på ett nytt innovationsprogram som ska sätta fart på utvecklingen. Vi behöver gå från att den självklara lösningen alltid är att bygga nytt, till ett cirkulärt tänk där resurs- och energieffektivisering är i centrum. Under våren 2023 hade vi flera workshops, enkäter och möten där vi tillsammans med medlemmar och intressenter diskuterade hur ett framtida strategiskt innovationsprogram kunde se ut.

Arbetet resulterade i en ansökan om förstudie och blev 2023 ett av totalt 23 projekt som beviljades medel för att förbereda ansökningar inom Impact Innovation.

1 + 1 = 3

Byggande och mobilitet

För att lyckas med en systemförändring behöver vi tänka nytt och bredda vår syn på samhällsbyggnadssektorns aktörer. Det budskapet har varit tydligt i instruktioner och dialoger med Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Därför slog vi förstudieprojektet samman vår programidé The Shift, med programförslaget och projektet Access Sweden. Det hade utarbetats inom ramen för initiativet Rådslaget, som bland annat VTI, VREF, Trafikverket och RISE ligger bakom.

Vår gemensamma mål är att med djärva tankesätt och nya arbetsmetoder arbeta för hållbarhet och fossilfrihet, tillgång till attraktiva livsmiljöer och en ökad resursmedvetenhet. Vi representerar två branscher - mobilitet och samhällsbyggnad - som hänger ihop och är ömsesidigt beroende av varandra. Vi ser behovet av ett radikalt skifte och är överens om att vi måste tänka nytt på många områden för att skapa samhällsomvandling på riktigt.

Vi slog samman våra ansökningar för att skapa ett för samtliga inblandade aktörer relevant, nytänkande och värdeskapande forskningsprogram med fortsatt fokus på cirkulära processer, resurs- och energieffektivitet samt attraktiva livsmiljöer som inkluderar en ny syn på mobilitet.

Läs mer mer om arbetet med programmet under våren 2023.

Beslut i utlysningen Impact Innovation meddelades den 27 februari 2024.

Läs mer här

Det här är Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi tillsammans löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft.

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, som bygger vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram. Nu med nya arbetssätt, nya samarbeten och ambitiösa och djärva mål med sikte på 2030.

Varför behövs Impact Innovation?

Världen står inför komplexa utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. För att vi ska nå ett hållbart samhälle i tid, vare sig det handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs genomgripande förändringar på alla olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället. Så kallad systeminnovation.

Läs mer på https://impactinnovation.se/