Emma Hult, biträdande projektledare förberedelseprojektet The Shift

Vi vill driva upp tempot i omställningen till resurseffektivitet och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer. Därför har vi tillsammans med 50 partners från vårt nätverk tagit fram ett förslag på ett nytt innovationsprogram som sätter fart på utvecklingen att gå från det självklara i att lösningen alltid är att bygga nytt, till ett cirkulärt tänk. IQ Samhällsbyggnad är en av 23 aktörer som i februari 2023 beviljades medel för att utveckla sin programidé inom ramen för det nya svenska innovationsprogrammet Impact Innovation. Nu har vi fram till hösten på oss att utveckla vår programidé och knyta kontakter med ännu fler aktörer. Vi du vara med, vi vill bli fler!

Det här är vår programidé – The Shift

Vår tids största utmaning är klimatförändringarna och här har samhällsbyggnadssektorn en gemensam utmaning. Vi behöver gå från ett linjärt till cirkulärt tänk, står inför ett skifte – The Shift. När vi ska gå från system där vi slösar med resurser till effektiv resursanvändning är samhällsbyggandet i centrum. Det är på samma gång en producerande industri med ca 250 000 företag som samarbetar i olika delprocesser, en leverantör av framtidens samhällen och en förvaltare av våra livsmiljöer.

Fler och nya aktörssamarbeten

IQ Samhällsbyggnads ansökan har som mål att skapa nya drivkrafter till att växla till cirkulära system och långsiktiga investeringar i attraktiva livsmiljöer. Med utgångspunkt i kraften i vårt nätverk och nod för kunskapsutveckling genom forskning och innovation vill vi vidga aktörssamarbetet till en bredare krets. I förstudien kommer vi kartlägga parallella och unika initiativ i linje med vårt program i Sverige och i Europa och fortsätta arbetet med att samla både ledande samhällsbyggnadsaktörer och nya aktörer från bland annat finanssektorn, ägarbolag, tjänstedesign och återvinningsbranschen.

Områden med transformativ kraft

I programmet vill vi kraftsamla kring forskning och innovation inom sex områden som vi ser har transformativ kraft och som kan skapa synergier och värden för hållbar samhällsutveckling; tjänstedesign och arkitektur, värdedriven finansiering, digitalisering, industriella processer och organisations- och förändringsledning.

Viktiga datum

12 april
Ansökan hos Vinnova öppnar.

19 oktober
Sista ansökningsdag till Vinnova.

27 februari 2024
Vinnova meddelar beslut om etablering av program och finansiering av programkontor.

Fokus på att driva upp tempot i skiftet

Vårt program har tydligt fokus på ny kunskap och innovation som krävs för att kunna accelererar utvecklingen mot ett skifte i de system och processer som stöttar cirkulär omställning och bibehållen svensk konkurrenskraft i samhällsbyggandet.

Vill du veta mer och vara partner i vårt program?
Kontakta emma.hult@iqs.se


Läs mer om vad som händer i vårt arbete med programmet under våren 2023.

Det här är Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi tillsammans löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft.

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, som bygger vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram. Nu med nya arbetssätt, nya samarbeten och ambitiösa och djärva mål med sikte på 2030.

Varför behövs Impact Innovation?

Världen står inför komplexa utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. För att vi ska nå ett hållbart samhälle i tid, vare sig det handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs genomgripande förändringar på alla olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället. Så kallad systeminnovation.

Läs mer på https://impactinnovation.se/