Emma Hult, projektledare förberedelseprojektet The Shift

Vi vill driva upp tempot i omställningen till resursmedvetet och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer. Den här frågan har varit på vår agenda länge. Redan 2019 i ett inspel till regeringen FoI-propositionen efterfrågade vi ett nytt strategiskt innovationsprogram för utvecklingen av attraktiva livsmiljöer.

Därför har vi tillsammans med 50 partners från vårt nätverk tagit fram ett förslag på ett nytt innovationsprogram som sätter fart på utvecklingen. Vi ska gå från att den självklara lösningen alltid är att bygga nytt, till ett cirkulärt tänk där resurs- och energieffektivisering är i centrum. Under våren 2023 har vi bland annat arrangerat flera workshops, enkäter och möten där vi tillsammans med medlemmar och intressenter har diskuterat hur ett framtida strategiskt innovationsprogram bör se ut.

The Shift var ett av totalt 23 projekt som beviljades medel för att förbereda ansökningar inom Impact Innovation som är Energimyndighetens, Formas och Vinnovas satsning på framtidens strategiska innovationsprogram.
Men ansökningarna ska i slutändan mynna ut i finansiering av endast fyra eller fem innovationsprogram, som under en tioårsperiod kommer finansieras med 50 – 150 miljoner kronor per program och år.

1 + 1 = 3

Därför går vi ihop med Access Sweden i vår ansökan

För att lyckas med en systemförändring behöver vi tänka nytt och bredda vår syn på samhällsbyggnadssektorns aktörer. Det budskapet har varit tydligt i instruktioner och dialoger med Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Hittills har vi fått stöd och input från fler än 50 aktörer – men vi vill utöka deltagandet ännu mer!

Därför slår vi nu samman The Shift, med programförslaget och projektet Access Sweden som utarbetats inom ramen för initiativet Rådslaget, som bland annat VTI, VREF, Trafikverket och RISE ligger bakom. The Shift vill växla från linjärt till cirkulärt och skapa långsiktiga investeringar i attraktiva livsmiljöer. Access Sweden vill arbeta för ett samhälle inom planetära gränser som ger människor tillgång till ett gott liv, med konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Tillsammans vill vi med djärva tankesätt och nya arbetsmetoder arbeta för hållbarhet och fossilfrihet, tillgång till attraktiva livsmiljöer och en ökad resursmedvetenhet. Vi representerar två branscher - mobilitet och samhällsbyggnad - som hänger ihop och är ömsesidigt beroende av varandra. Vi ser behovet av ett radikalt skifte och är överens om att vi måste tänka nytt på många områden för att skapa samhällsomvandling på riktigt. Nu slår vi samman våra ansökningar för att skapa ett för samtliga inblandade aktörer relevant, nytänkande och värdeskapande forskningsprogram med fortsatt fokus på cirkulära processer, resurs- och energieffektivitet samt attraktiva livsmiljöer som inkluderar en ny syn på mobilitet.

Är du intresserad av att veta mer?
Varmt välkommen att kontakta emma.hult@iqs.seLäs mer mer om arbetet med programmet under våren 2023.

Det här är Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi tillsammans löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft.

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, som bygger vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram. Nu med nya arbetssätt, nya samarbeten och ambitiösa och djärva mål med sikte på 2030.

Varför behövs Impact Innovation?

Världen står inför komplexa utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. För att vi ska nå ett hållbart samhälle i tid, vare sig det handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs genomgripande förändringar på alla olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället. Så kallad systeminnovation.

Läs mer på https://impactinnovation.se/